Tvarkos ir susitarimai


Alytaus šv. Benedikto gimnazijos akademinio sąžiningumo tvarkos aprašas


Drausmės palaikymo klasėje žingsniai


Alytaus šv. Benedikto gimnazijos Tarptautinio Bakalaureato vertinimo tvarkos aprašas

Priėmimo į Alytaus šv. Benedikto gimnazijos Tarptautinio Bakalaureato Diplomo programą tvarkos aprašas

Alytaus šv. Benedikto TBD programos aprašas

Alytaus šv. Benedikto gimnazijos kalbos tvarkos aprašas

Alytaus šv. Benedikto gimnazijos įtraukiojo ugdymo tvarkos aprašasMokinių priėmimo į Alytaus šv. Benedikto gimnaziją ir perėjimo į kitą mokyklą tvarkos aprašas

Mokinių skatinimo ir drausminimo tvarkos aprašas

Pamokų lankomumo apskaitos ir nelankymo prevencijos tvarkos aprašas

Pailgintos dienos grupių paslaugų teikimo Alytaus šv. Benedikto gimnazijoje tvarkos aprašas

Mokinių elgesio taisyklės

Alytaus šv. Benedikto gimnazijos mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas

Alytaus šv. Benedikto gimnazijos socialinės-pilietinės veiklos organizavimo tvarkos aprašas


Gimnazijos naudojimosi sporto aikštynu taisyklės


Alytaus šv. Benedikto gimnazijos darbuotojų psichologinio saugumo užtikrinimo politikos prevencinių veiksmų įgyvendinimo tvarkos aprašas


Ekskursijų, išvykų, kelionių, turistinių žygių organizavimo ir išleidimo į renginius aprašas


Alytaus  šv. Benedikto gimnazijos lygių galimybių politikos įgyvendinimo ir vykdymo priežiūros tvarkos aprašas

Alytaus šv. Benedikto gimnazijos informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarkos aprašas

Gimnazijos dokumentų tvarkymo, apskaitos ir valdymo tvarkos aprašas

Nuotolinio darbo aprašas

Darbo apmokėjimo sistema

Darbo tvarkos taisyklės

Elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai

Elektroninio mokinio pažymėjimo tvarkos aprašas

Gimnazijos darbuotojų veiksmų įtarus mokinį vartojus alkoholį, tabaką ir (ar) kitas psichiką veikiančias medžiagas tvarkos aprašas

Gimnazijos darbuotojų veiksmų mokiniui susirgus ar patyrus traumą gimnazijoje, teisėtų mokinio atstovų informavimo apie gimnazijoje patirtą traumą ar ūmų sveikatos sutrikimą, tvarkos aprašas

Gimnazijos mokinių apžiūros dėl asmens higienos tvarkos aprašas

Gimnazijos pagalbos pagal gydytojų rekomendacijas užtikrinimo, jeigu mokinys serga lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis, tvarkos aprašas

Gimnazijos pirmosios pagalbos organizavimo tvarkos aprašas


Vaizdo stebėjimo kamerų naudojimo ir vaizdo duomenų tvarkymo tvarkos aprašas

Svarbi informacija

Uniformų mugė

Informacija mokiniams, tėvams

Skaitmeniniai pažymėjimai

Informacija mokiniams

Kviečiame mokytis

Tarptautinio bakalaureato Diplomo programa – dvejų metų tarptautinė vidurinio ugdymo (11–12 kl.) programa. Prašymai mokytis šioje programoje priimami iki kovo 27 d.

Ugdymo turinio atnaujinimas (UTA)

Ugdymo turinio atnaujinimas (UTA). Ką reikia žinoti?

Pamokų laikas

PIETŲ PERTRAUKOS 10.35–10.55 (po 3 pamokų) pietauja 8, I–IV klasių mokiniai 11.40–12.10 (po 4 pamokų) pietauja 5–7 klasių mokiniai.