Tvarkos ir susitarimai


2021 metų abiturientų atmintinė

Gimnazijos dokumentų tvarkymo, apskaitos ir valdymo tvarkos aprašas

Nuotolinio darbo aprašas

Darbo apmokėjimo sistema

Darbo tvarkos taisyklės

Ekskursijų, išvykų, kelionių, turistinių žygių organizavimo ir išleidimo į renginius aprašas

Elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai

EMP tvarkos aprašas

Gimnazijos darbuotojų veiksmų įtarus mokinį vartojus alkoholį, tabaką ir (ar) kitas psichiką veikiančias medžiagas tvarkos aprašas

Gimnazijos darbuotojų veiksmų mokiniui susirgus ar patyrus traumą gimnazijoje, teisėtų mokinio atstovų informavimo apie gimnazijoje patirtą traumą ar ūmų sveikatos sutrikimą, tvarkos aprašas

Gimnazijos mokinių apžiūros dėl asmens higienos tvarkos aprašas

Gimnazijos pagalbos pagal gydytojų rekomendacijas užtikrinimo, jeigu mokinys serga lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis, tvarkos aprašas

Gimnazijos pirmosios pagalbos organizavimo tvarkos aprašas

Mokinių elgesio taisyklės

Mokinių priėmimo į Alytaus šv. Benedikto gimnaziją ir perėjimo į kitą mokyklą tvarkos aprašas

Mokinių skatinimo ir drausminimo tvarkos aprašas

Pamokų lankomumo apskaitos ir nelankymo prevencijos tvarkos aprašas

Pamokų pateisinimo forma

Priėmimo į Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas

Socialinės-pilietinės veiklos organizavimo tvarkos aprašas

Vaizdo stebėjimo kamerų naudojimo ir vaizdo duomenų tvarkymo tvarkos aprašas

Visos dienos mokyklos veiklos organizavimo aprašas

Svarbi informacija

Rekomendacijos ir reikalavimai švietimo įstaigoms dėl COVID-19 prevencijos

Rekomendacijos dėl pradinio, vidurinio, priešmokyklinio bei ikimokyklinio ugdymo, neformaliojo vaikų švietimo.

Informacija dėl ugdymo organizavimo nuo 2020 m. rugsėjo 1 d.

Kiekviena rugsėjo 1-oji - tai atverčiama nauja knyga, kurią rašome visi kartu. Tad pripildykime šių metų knygą gyvybe, džiaugsmu ir kūrybingomis mintimis! Saugokime save ir vieni kitus!