Tvarkos ir susitarimai


Alytaus šv. Benedikto gimnazijos akademinio sąžiningumo tvarkos aprašas

Alytaus šv. Benedikto gimnazijos Tarptautinio Bakalaureato vertinimo tvarkos aprašas

Alytaus šv. Benedikto gimnazijos akademinio sąžiningumo tvarkos aprašas

Priėmimo į Alytaus šv. Benedikto gimnazijos Tarptautinio Bakalaureato Diplomo programą tvarkos aprašas

Alytaus šv. Benedikto gimnazijos darbuotojų psichologinio saugumo užtikrinimo politikos prevencinių veiksmų įgyvendinimo tvarkos aprašas

Alytaus šv. Benedikto gimnazijos socialinės-pilietinės veiklos organizavimo tvarkos aprašas

Alytaus šv. Benedikto TBD programos aprašas

Alytaus  šv. Benedikto gimnazijos lygių galimybių politikos įgyvendinimo ir vykdymo priežiūros tvarkos aprašas

Alytaus šv. Benedikto gimnazijos informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarkos aprašas

2021 metų abiturientų atmintinė

Gimnazijos dokumentų tvarkymo, apskaitos ir valdymo tvarkos aprašas

Nuotolinio darbo aprašas

Darbo apmokėjimo sistema

Darbo tvarkos taisyklės

Ekskursijų, išvykų, kelionių, turistinių žygių organizavimo ir išleidimo į renginius aprašas

Elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai

Elektroninio mokinio pažymėjimo tvarkos aprašas

Gimnazijos darbuotojų veiksmų įtarus mokinį vartojus alkoholį, tabaką ir (ar) kitas psichiką veikiančias medžiagas tvarkos aprašas

Gimnazijos darbuotojų veiksmų mokiniui susirgus ar patyrus traumą gimnazijoje, teisėtų mokinio atstovų informavimo apie gimnazijoje patirtą traumą ar ūmų sveikatos sutrikimą, tvarkos aprašas

Gimnazijos mokinių apžiūros dėl asmens higienos tvarkos aprašas

Gimnazijos pagalbos pagal gydytojų rekomendacijas užtikrinimo, jeigu mokinys serga lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis, tvarkos aprašas

Gimnazijos pirmosios pagalbos organizavimo tvarkos aprašas

Mokinių elgesio taisyklės

Mokinių priėmimo į Alytaus šv. Benedikto gimnaziją ir perėjimo į kitą mokyklą tvarkos aprašas

Mokinių skatinimo ir drausminimo tvarkos aprašas

Pamokų lankomumo apskaitos ir nelankymo prevencijos tvarkos aprašas

Pamokų pateisinimo forma

Priėmimo į Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas

Socialinės-pilietinės veiklos organizavimo tvarkos aprašas

Vaizdo stebėjimo kamerų naudojimo ir vaizdo duomenų tvarkymo tvarkos aprašas

Visos dienos mokyklos veiklos organizavimo aprašas

Svarbi informacija

Rekomendacijos ir reikalavimai švietimo įstaigoms dėl COVID-19 prevencijos

Rekomendacijos dėl pradinio, vidurinio, priešmokyklinio bei ikimokyklinio ugdymo, neformaliojo vaikų švietimo.

Informacija dėl ugdymo organizavimo nuo 2020 m. rugsėjo 1 d.

Kiekviena rugsėjo 1-oji - tai atverčiama nauja knyga, kurią rašome visi kartu. Tad pripildykime šių metų knygą gyvybe, džiaugsmu ir kūrybingomis mintimis! Saugokime save ir vieni kitus!