Ugdymas karjerai


Ugdymo karjerai tikslas – sudaryti sąlygas mokiniams ugdytis karjeros kompetenciją, būtiną sėkmingam mokymosi krypties, profesijos ir/ar darbinės veiklos pasirinkimui, perėjimui iš mokymo aplinkos į darbinę aplinką, tolesnei profesinei raidai ir mokymuisi visą gyvenimą.

Profesinio orientavimo komanda, kurią sudaro gimnazijos direktorės pavaduotoja Lina Janulytė, karjeros specialistės Daiva Švedienė ir Dalia Paleckienė.

Profesinio orientavimo komanda teikia rekomendacijas klasių vadovams, mokytojams dalykininkams ir kitiems mokyklos darbuotojams dėl ugdymo karjerai temų įtraukimo į ugdymo turinį; organizuoja individualias ir/ar grupines konsultacijas mokiniams ir/ar jų tėvams (globėjams, rūpintojams) ugdymo karjerai klausimais; analizuoja ir įvertina individualias mokinių karjeros galimybes, padeda priimti motyvuotą sprendimą dėl tinkamumo konkrečiai profesijos sričiai; kaupia ir nuolat atnaujina informaciją apie darbo rinką; organizuoja įvairias veiklas, susijusias su karjeros pažinimu (ekskursijos, susitikimai su įvairių sričių specialistais ir pan.); nuolat tobulina dalykines kompetencijas, padedančias tinkamai konsultuoti mokinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus), mokytojus ugdymo karjerai klausimais.


Pasirengimas studijoms

Informacija apie specialybes

Testai

Galimybės jaunimui

Savanoriška veikla

Svarbi informacija

Kviečiame mokytis

Tarptautinio bakalaureato Diplomo programa – dvejų metų tarptautinė vidurinio ugdymo (11–12 kl.) programa. Prašymai mokytis šioje programoje priimami iki kovo 27 d.

Ugdymo turinio atnaujinimas (UTA)

Ugdymo turinio atnaujinimas (UTA). Ką reikia žinoti?

Pamokų laikas

PIETŲ PERTRAUKOS 10.35–10.55 (po 3 pamokų) pietauja 8, I–IV klasių mokiniai 11.40–12.10 (po 4 pamokų) pietauja 5–7 klasių mokiniai.

Olweus mokykla

2022–2024 m. Alytaus šv. Benedikto gimnazija - Olweus mokykla