Projektai


Baigtas įgyvendinti Sveikatos kabinetų paslaugų kokybės gerinimo projektas

Alytaus miesto savivaldybė kartu su Alytaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuru įgyvendino Sveikatos kabinetų paslaugų kokybės gerinimo projektą. Projektą finansavo Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinis mechanizmas ir Alytaus miesto savivaldybė. Bendra projekto vertė – 196 854,00 Eur, iš jų 175771,00 Eur paramos lėšos, 21 083,08 Eur – Alytaus miesto savivaldybės biudžeto lėšos.

Projekto tikslas – pagerinti ikimokyklinio, mokyklinio ugdymo ir profesinio mokymo įstaigų sveikatos kabinetuose teikiamas paslaugas vaikams, taip užtikrinant vaikų ir jaunimo gerovę. Projekto metu 30 ugdymo įstaigų sveikatos kabinetų buvo aprūpinti priemonėmis, skirtomis psichinės sveikatos problemų prevencijai ir stiprinimui: nauja literatūra (psichologinės savipagalbos knygomis vaikams ir jaunimui, teorinėmis ir metodinėmis knygomis specialistams, specializuotomis psichikos sveikatos knygelėmis ikimokyklinio ir jaunesniojo mokyklinio amžiaus vaikams), moderniomis ir inovatyviomis edukacinėmis priemonėmis, žaidimais, specializuota įranga  ir kt.

Naudojant naujas priemones, visuomenės sveikatos specialistai, vykdantys sveikatos priežiūrą ugdymo įstaigoje, teikia tiek individualias konsultacijas, tiek veda grupinius užsiėmimus įstaigos bendruomenei. Kviečiame išbandyti ir naudotis jų paslaugomis.


Karjeros specialistų tinklo vystymas

Projekto „Karjeros specialistų tinklo vystymas“ tikslas – užtikrinti profesinio orientavimo paslaugų teikimą įvairaus amžiaus mokiniams bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir kitose švietimo įstaigose.

Projekto metu numatoma vystyti karjeros specialistų tinklą ir užtikrinti karjeros konsultavimo paslaugų teikimą mokiniams. Projekto metu bus įdarbinti karjeros specialistai, teikiantys profesinio orientavimo paslaugas mokiniams bendrojo ugdymo mokyklose ar kitose švietimo įstaigose. Numatoma, kad 2023 m. pabaigoje švietimo įstaigose dirbs 380 karjeros specialistų. Profesinis orientavimas bus vykdomas teikiant ugdymo karjerai, profesinio informavimo ir profesinio konsultavimo paslaugas.

Projekto trukmė – 2022 m. rugsėjo 13 d. – 2023 m. gruodžio 31 d.

Projekto finansavimo suma – 9 998 172,97 Eur

Projektas finansuojamas Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšomis.

Europos socialinio fondo agentūros svetainėje www.esf.lt  paviešinta informacija apie projekto veiklas ir socialinėje erdvėje paskelbta informacija.


Mažos apimties partnerysčių projektas mokyklinio ugdymo srityje (Lietuva – Suomija). Apie STEAM netradiciškai: vientisumo paieškos

Santrauka

STEAM sistema sujungia penkias disciplinas (gamtos mokslus, technologijas, inžineriją, meną ir matematiką), kad būtų sukurta įtrauki mokymosi aplinka, skatinanti mokinius aktyviau įsitraukti į šių disciplinų mokymąsi. Nesunku suprasti, kaip STEAM ugdymas gali padėti parengti mokinius sėkmingai ateičiai, tačiau kaip mokytojai gali šią sistemą įdiegti mokykloje nauju, novatorišku ir patraukliu būdu?

Pagrindinė šio projekto idėja – paskatinti projekte dalyvaujančių partnerių švietimo bendruomenes žvelgti plačiau ir ieškoti naujų interaktyvių metodų, kaip mokyti(s) STEAM dalykų. Pažintis su skirtingų šalių švietimo sistema ir bendras partnerių metodinis darbas sustiprins pagrindinių mokytojų ir mokinių kompetencijų ugdymą. 

Veiklos

1. Pirmąjį projekto pusmetį vyks mokytojų mainai: du turai, vienas Lietuvoje, kitas Suomijoje. Mainų metu: 

 • bus pristatomos Suomijos ir Lietuvos švietimo sistemos, lyginamos abiejų šalių švietimo sistemos (jų privalumai ir trūkumai), 
 • abiejų šalių atstovai nagrinės tarpdalykinio bendravimo problemą, bandys rasti geresnio tarpdalykinio bendravimo ir jo praktinio panaudojimo būdų,
 • du vakarai per visą mainų laiką bus skirti kultūrinėms žinioms įgyti (pavyzdžiui, apsilankyti muziejuose, dalyvauti trumpose ekskursijose ir pan.)

2. Antrąjį pusmetį vyks mokinių mainai: du turai, vienas Lietuvoje, kitas Suomijoje. Mainų metu:

 • mokiniai galės praturtinti savo mokymosi procesą, kūrybiškumo įgūdžius, kultūrinę patirtį ir užsienio kalbą, 
 • mokiniai pristatys savo šalis, jų švietimo sistemas ir kaip jie mato tarpdalykinio bendravimo problemą,
 • mokiniai kasdien dalyvaus STEAM pamokose, kuriose galės pamatyti ir išbandyti visus technologinius dalykus (SMART lentas, robotiką, dronus, 3D rinkinius, kodavimą, 360 kameras, muzikos ir dailės pamokas ir t. t.),
 • mokiniai dalyvaus kūrybinėse dirbtuvėse, kuriose jiems bus padedama kurti minimalius projektus grupėse. Šios veiklos metodika bus grindžiama mokytojų praktiniu darbu ir dalijimusi patirtimi.

Rezultatai

 1. Projekto metu bus sukurti ir išbandyti kūrybingi sąveikos metodai; 
 2. kuriamas platesnis požiūris į STEAM; 
 3. galimybė mokiniams mokytis tarpkultūriniame kontekste;
 4. padidintas pasiekimų ir susidomėjimo gamtos mokslais, technologijomis lygis, inžinerija ir matematika. 

Small-scale partnerships in school education project (Lithuania – Finland). About STEAM in non-traditional way: searching for integrity

Summary

The STEAM framework brings the five disciplines (science, technology, engineering, art and math) together to create an inclusive learning environment that encourages all students to participate and contribute. It’s easy to understand how STEAM education can help prepare students for a successful future, but how can teachers introduce this framework into school in a new, innovative and attractive way?

The basic idea of this project is to encourage educational communities of participating partners to look more broadly and to search for new interactive methods how to teach and learn STEAM subjects. Acquaintance with the educational system of different countries and common methodical work between partners will reinforce the development of key teachers and students’ competences. 

Activities 

1. The first half of the year of the project includes teacher's exchanges: two rounds, one in Lithuania, one in Finland (4 teachers/administration visiting hosting country for 5 days). During the visit:

 • educational systems of Finland and Lithuania will be presented, both countries educational systems (their advantages and disadvantages) will be compared, 
 • representatives from both countries will deal with the problem of interdisciplinary communication, will try to find methods for better disciplinary communication and its’ practical exploitation,
 • two evenings in all exchange time will be appointed to gain cultural knowledge (for instance, to visit some museums, to take some short excursions; etc.)

2. The second half of the year takes students' exchanges: two rounds, one in Lithuania, one in Finland (10 students and 2 accompanying teachers/administration visiting hosting country for 5 days). During the visit:

 • students will be able to enrich their learning process, skills of creativity, cultural background and foreign language, 
 • students will present their countries, their educational systems and how they see the problem of interdisciplinary communication,
 • students will participate in daily STREAM lessons where they will be able to see and test all technological stuff (SMART Boards, robotics, drones, 3D sets, coding, 360 cameras, music and art classes, etc.),
 • students will be involved in creative workshops where they will be supported to create of minimal projects in groups. The methodology of this activity will be based on teachers’ practical working and on sharing experience.

Results

 1. The project will develop and test creative interaction methods
 2. A panel approach to STEAM is developed
 3. Opportunities for students to learn in an intercultural context
 4. Increased levels of achievement and interest in science, technology, engineering, and mathematics.


„Tyrinėjimo menas“

„Tyrinėjimo menas: mokomės bendruomenėje“ – tęstinė programa, skirta atskleisti ir ugdyti mokinių ir mokytojų kūrybingumą, kritinį mąstymą ir kitas svarbiausias kompetencijas, padėti mokykloms kurti aktualų, XXI amžiaus savastį atliepiantį ugdymo procesą, suteikti praktinę pagalbą sprendžiant aktualius mokymosi iššūkius. 

„Tyrinėjimo menas“ siekia padėti mokiniams ir mokytojams įgyvendinti gilų mokymosi procesą, kuris stiprina kūrybingumą ir kitas svarbiausias kompetencijas, žinių pritaikomumą ir išliekamumą, mokyklos bendruomeniškumą.

Programą „Tyrinėjimo menas: mokomės bendruomenėje“ įgyvendina asociacija „Kūrybinės jungtys“. Programa yra Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos vykdomo Kultūrinės edukacijos sistemos modernizavimo projekto dalis. Asociacijos „Kūrybinės jungtys“ strategiją remia Lietuvos kultūros taryba.


Mokykis sportuodamas!

Projekto tikslas – pagerinti jaunuolių kognityvinius gebėjimus skatinant jų reguliarų fizinį aktyvumą. 

Gimnazija vadovaudamasi Švedijos mokyklų patirtimi, projekto metu kvies 15–18 metų jaunuolius po pamokų metu aktyviai leisti laisvalaikį. Projekto dalyviai galės reguliariai ir nemokamai (net 3 kartus per savaitę) išbandyti savo jėgas skirtingo fizinio aktyvumo veiklose (kardio treniruotėse, funkcinėse treniruotėse ir komandiniuose žaidimuose). 

Visose fizinėse veiklose jaunuoliai dalyvaus su pulsometrais, kurie padės fiksuoti asmeninius fiziologinius stebėjimus atliekant skirtingas fizines veiklas bei šiuos stebėjimus palyginti su kitų sportuojančių jaunuolių pasiekimais.  

Projekto metu bus stebimi ir registruojami ne tik dalyvių fizinio aktyvumo biometriniai duomenys, tačiau jaunuoliai atliks ir įvairaus tipo žinių patikrinimo (skaičiavimo, rašybos ir kt.) užduotis laikui. Tokiu būdu kiekvienas dalyvis galės stebėti kaip skirtingos fizinio aktyvumo veiklos veikia jo mąstymo gebėjimus bei išsirinkti sau labiausiai patinkančią ir tinkančią sporto šaką. 

Projektas sujungs jaunuolių kognityvinių gebėjimų ir fizinio aktyvumo lavinimą, spręs mažo fizinio užimtumo problemą, mažins nutikimo ir širdies ligų rizikos didėjimą jaunimo tarpe bei gerins jų kognityvinį mąstymą bei mokymosi rezultatus. 

Projektas finansuojamas Sporto rėmimo fondo ir Alytaus miesto savivaldybės lėšomis. 
Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“, projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001


Projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą. 

Projekto uždavinys – modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką.

Projekto partneriai: 

 • visos šalies savivaldybės, kurių tarybos yra mokyklų steigėjai;
 • valstybinės mokyklos: Kauno dailės gimnazija, Kauno Juozo Naujalio muzikos gimnazija, Klaipėdos Eduardo Balsio menų gimnazija, Panevėžio Vytauto Mikalausko menų gimnazija, Kalesninkų Mykolo Rudzio pagrindinė mokykla, Šalčininkų Lietuvos tūkstantmečio gimnazija, Turgelių „Aistuvos“ gimnazija, Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazija, Nacionalinė Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokykla, Vilniaus „Šaltinio“ pagrindinė mokykla, Vilniaus lietuvių namai, Buivydiškių pagrindinė mokykla, Eitminiškių gimnazija, Juodšilių „Šilo“ gimnazija, Lavoriškių gimnazija, Riešės gimnazija.

Projekto įgyvendinimo metu vykdomos šios veiklos:

 1. gamtos ir technologinių mokslų mokymo priemonių ir įrangos įsigijimas;
 2. gamtos ir technologinių mokslų mokymui įsigytų mokymo priemonių ir įrangos panaudojimo ugdymo procese metodikų parengimas.

Projektui įgyvendinti skirtos Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – 6 950 880,43 eurų.

Projekto trukmė: 28 mėn. (2017 m. kovo 22 d. – 2019 m. liepos 22 d.)

Švietimo aprūpinimo centras » ES projektai (smm.lt)


Alytaus šv. Benegikto gimnazijos lauko stadiono modernizavimo projektas

Alytaus šv. Benedikto gimnazija nuo 2020 m. spalio 26 d. pradėjo įgyvendinti projektą „Alytaus Šv. Benedikto gimnazijos lauko stadiono modernizavimo projektas“ (projekto Nr. SP2020-1-45), finansuojamą Sporto rėmimo fondo ir Alytaus miesto savivaldybės lėšomis. 

Projekto įgyvendinimo metu planuojama atnaujinti Alytaus šv. Benedikto gimnazijos lauko stadioną, įrengti naujus bėgimo takus, šuolių į tolį sektorių, modernizuoti futbolo aikštelę bei atnaujinti prie jos esančias amfiteatrines tribūnas, taip pat bus įrengta universali aikštelė, leisianti sportuojantiems žaisti krepšinį ir tinklinį. Projekto metu lauko stadionas bus aprūpintas įvairiais lauko treniruokliais, pritaikytais ir neįgaliesiems, įsigyta įvairi sporto įranga tokioms sporto šakoms kaip futbolpului, minigolfui ir diskgolfui. 

Kadangi projekto metu bus įrengtas ir lauko apšvietimas, o atnaujintas stadionas nebus uždaras, Alytaus šv. Benedikto gimnazija po lauko stadiono modernizavimo darbų, kviečia visus norinčius sportuoti Alytaus gyventojus startuoti būtent čia!

Projekto įgyvendinimo pradžia – 2020 metų spalio 26 d. Projekto įgyvendinimo pabaiga – 2022 metų vasario 26 d.

Bendra tinkamų finansuoti projekto išlaidų suma sudaro 386 185,67 eurų, Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamos išlaidos sudaro ne daugiau kaip 323 906,80 eurų.Svarbi informacija

Mokinių ir jų tėvų dėmesiui!

Primatavimai. Modeliai ir kainos. Mokyklinių uniformų mugė.

Kviečiame mokytis

Kviečiame mokytis Alytaus šv. Benedikto gimnazijoje.

Laikinos gimnazijos vidaus tvarkos

Informuojame, kad vadovaujantis Alytaus šv. Benedikto gimnazijos tarybos 2023 m. spalio 17 d. protokoliniu nutarimu (protokolas Nr.4) dėl mokinių saugumo nuo 2023 m. spalio 19 d. įvedamos laikinos gimnazijos vidaus tvarkos