Logopedas


Logopedė Loreta Šimkevičienė

Telefonas: +370 610 63763
El. paštas: loreta.simkeviciene@benediktas.org

Gimnazijos logopedė teikia pagalbą mokyklinio amžiaus vaikams, turintiems kalbėjimo ir kalbos sutrikimų. Logopedės veiklos tikslas – veiklus ir aktyvus mokinys, mokantis taisyklingai kalbėti, rišliai pasakoti, gebantis bendrauti besikeičiančioje aplinkoje.

Logopedo darbo laikas*

Pirmadieniais

Darbo valandos: 10.30 - 15.20 val.
Kontaktinės darbo valandos: 11.00 - 15.20 val.
Kita veikla: 10.30 - 11.00 val.

Antradieniais

Darbo valandos: 10.45 - 16.20 val.
Kontaktinės darbo valandos: 11.35 - 14.45, 15.15 - 16.20 val.
Kita veikla: 10.45 - 11.35 val.
Pietų pertrauka: 14.45 - 15.15 val.

Trečiadieniais

Darbo valandos: 10.30 - 14.35 val.
Kontaktinės darbo valandos: 11.45 - 14.35 val.
Kita veikla: 10.30 - 11.45 val.

Ketvirtadieniais

Darbo valandos: 10.45 - 16.35 val.
Kontaktinės darbo valandos: 11.45 - 14.35, 15.05 - 16.35 val.
Kita veikla: 10.45 - 11.45 val.
Pietų pertrauka: 14.35 - 15.05 val.

Penktadieniais

Darbo valandos: 10.45 - 14.30 val.
Kontaktinės darbo valandos: 11.35 - 14.20 val.
Kita veikla: 10.45 - 11.35, 14.20 - 14.30 val.

Kita veikla (netiesioginis darbas su mokiniais) skirtas darbų planavimui, dokumentacijos tvarkymui; mokinių kalbos įvertinimui ir analizei; kalbos ugdymo programų rengimui; pasirengimui pratyboms; mokinių darbų taisymui; metodinės pagalbos teikimui mokytojams, tėvams (globėjams, rūpintojams) ir jų konsultavimui; darbui gimnazijos Vaiko gerovės  komisijoje.

Dėl konsultacijų ar susitikimų pageidautina tartis iš anksto el. paštu arba per el. dienyną „TAMO“.

*Karantino metu, kai mokinių ugdymas vykdomas nuotoliniu būdu, logopedės konsultacijos mokiniams, tėvams (globėjams, rūpintojams), mokytojams ir mokomoji korekcinė medžiaga mokiniams bus teikiama informacinėmis ir komunikacinėmis priemonėmis;

 • Pirmadieniais: 11.30 – 15.00 val.
 • Antradieniais: 11.30 – 16.00 val.
 • Trečiadieniais: 11.30 – 14.00 val.
 • Ketvirtadieniais: 12.00 – 16.30 val.
 • Penktadieniais: 11.00 – 13.30 val.

Pagrindinės logopedo veiklos kryptys

 • Gavęs tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimus, tiria ir įvertina mokinių kalbą, pildo mokinių kalbos įvertinimo korteles;
 • Parengia mokinių, kurie turi kalbėjimo ir kalbos sutrikimų, sąrašus bei sutrikimų šalinimo programas;
 • Komplektuoja mokinių grupes kalbėjimo ir kalbos sutrikimams šalinti, dirba pogrupiais ( 2-4 vaikai), grupėmis (5-8 vaikai) ir individualiai;
 • Organizuoja logopedijos pratybas, lankomumą žymi logopedo dienyne;
 • Apie ištaisytus kalbėjimo ir kalbos sutrikimus, korekcinio darbo rezultatus informuoja mokinio tėvus (globėjus, rūpintojus), mokytojus, gimnazijos Vaiko gerovės komisijos (VGK) narius bei mokinį stebi dar 3 mėnesius;
 • Bendradarbiauja su mokytojais, švietimo pagalbos, sveikatos priežiūros, Alytaus miesto pedagoginės psichologinės tarnybos specialistais, mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), dalyvauja gimnazijos VGK veikloje;
 • Tvarko ir pildo savo darbo dokumentus, kelia kvalifikaciją.

Logopedijos pratybų metu:

 • Mokoma(si) taisyklingai tarti garsus;
 • Lavinama foneminė klausa ir girdimasis suvokimas;
 • Tobulinami garsinės analizės ir sintezės įgūdžiai;
 • Formuojami regimieji, erdvės ir laiko vaizdiniai;
 • Tobulinamas kalbos gramatinis taisyklingumas;
 • Ugdoma rišlioji kalba;
 • Plečiamas ir turtinamas aktyvusis ir pasyvusis žodynas;
 • Tobulinami skaitymo ir rašymo įgūdžiai;
 • Šalinami kiti sutrikimai;
 • Atsižvelgiama į mokinio gebėjimus ir jo specialiuosius ugdymo(si) poreikius;
 • Parenkamos tinkamiausios mokymo formos ir būdai.

Logopedijos pratybos vyksta dažniausiai 2 kartus per savaitę pagal gimnazijos direktoriaus patvirtintą darbo tvarkaraštį. Pratybų trukmė nuo 20 min. (individualios) iki 45 min. (grupinės).

Svarbi informacija

Rekomendacijos ir reikalavimai švietimo įstaigoms dėl COVID-19 prevencijos

Rekomendacijos dėl pradinio, vidurinio, priešmokyklinio bei ikimokyklinio ugdymo, neformaliojo vaikų švietimo.

Informacija dėl ugdymo organizavimo nuo 2020 m. rugsėjo 1 d.

Kiekviena rugsėjo 1-oji - tai atverčiama nauja knyga, kurią rašome visi kartu. Tad pripildykime šių metų knygą gyvybe, džiaugsmu ir kūrybingomis mintimis! Saugokime save ir vieni kitus!