Tarptautinis bakalaureatas


2019 m. liepos mėn. gimnazija oficialiai patvirtinta kaip Tarptautinio bakalaureato mokykla –kandidatė diplomo (DP) ir pagrindinio ugdymo (MYP) programose. Ateinančius dvejus metus mokyklai skiriamas kandidatavimo laikotarpis, kurio metu gimnazija privalės įrodyti IB savo pasiruošimą, profesinį pedagogų pasirengimą, mokymo(si) aplinkos kūrimą bei bendruomenės pasirengimą kokybiškam ir visapusiškam dvikalbiam ugdymui.

Tarptautinio bakalaureato tikslas – ugdyti nuolat žinių siekiančius, išprususius, nuovokius ir dėmesingus aplinkai jaunuolius, kurie suvoktų ir gerbtų kultūrų skirtumus bei padėtų kurti geresnį ir taikesnį pasaulį. Šiam tikslui Tarptautinio bakalaureato organizacija kartu su mokyklomis, vyriausybėmis ir tarptautinėmis organizacijomis yra sukūrusi ir nuolat atnaujina ugdymo programas, išsiskiriančias aukštais akademiniais reikalavimais ir patikimu vertinimu.

Pagal šias programas dirbančių viso pasaulio Tarptautinio bakalaureato mokyklų mokiniai skatinami būti aktyviais, rūpestingais, visą gyvenimą besimokančiais žmonėmis, pripažįstančiais, jog ir kitaip manantys gali būti teisūs.

Mokymasis turi ugdyti mokinio savybes, atliepti jo poreikius, skatinti akademinio sąžiningumo principus, plėtoti gimtosios kalbos įgūdžius, kitus kalbinius gebėjimus. Ugdymo procese turi būti taikomos įvairios mokymo ir mokymosi strategijos ir stiliai, refleksija, skatinamos informacinių technologijų aplinkos.

Mokymo priemonių panaudojimą ugdymo procese reglamentuoja TBO, vadovėliai leidžiami Kembridžo ir Oksfordo universitetuose.


MYP (Pagrindinio ugdymo programa)

Skirta 11-16 m. mokiniams, apima ugdymą 6-10 klasėse

MYP yra aštuonios mokomųjų dalykų grupės:

 1. Kalba ir literatūra;
 2. Užsienio kalbos;
 3. Socialiniai mokslai (istorija, geografija ir t.t.);
 4. Gamtos ir taikomieji mokslai (biologija, chemija, fizika ir t.t.);
 5. Matematika;
 6. Menai;
 7. Technologijos;
 8. Kūno kultūra.

5 metų programa skirta ugdyti sąmoningą, mokantį mokytis, pilietišką jaunuolį. Visuose dalykuose mokiniai skatinami sujungti teorinį–mokslinį pažinimą ir realųjį pasaulį. Pagrindinio ugdymo programa (MYP):

 • Užtikrina platesnį ir gilesnį suvokimą besimokant mokomuosius dalykus iš 8 grupių, skatinamas tarpdisciplininis mokymasis;
 • Padeda mokiniams suvokti pasaulio, kuriame jie gyvena, sąryšingumą; skatina prisiimti atsakomybę už savo veiksmus;
 • Siekia visapusiško mokinio ugdymo – intelekto, socialinių, emocinių įgūdžių, fizinės gerovės;
 • Atsižvelgiant į bendruomenės poreikius skatina įgyvendinti Projektą bendruomenei;
 • Atsižvelgiant į mokinio domėjimosi sritį ir jo asmenines savybes, žinias bei gebėjimus skatina įgyvendinti Asmeninį projektą;
 • Skatina mokytis bent dvi kalbas, pažinti gimtąją ir kitas kultūras; skatinamas dvikalbis ugdymas;
 • Paruošia Diplomo programai (DP), padeda tapti visą gyvenimą besimokančiu asmeniu.

Plačiau apie programą: https://ibo.org/programmes/middle-years-programme/

MYP programos koordinatorė: Evelina Žukauskienė


DP (Diplomo programa)

Skirta 17-19 m. mokiniams, apima ugdymą 11-12 klasėse

Diplomo programa yra visuminio ugdymo programa, grįsta nuoseklumu bei vertybiniu ugdymu. Skatinamas visapusiškas požiūris į mokymąsi, ugdomas bendruomeniškumas bei žingeidumas.

Mokinys privalo studijuoti šešis mokomuosius dalykus iš šių dalykų grupių:

 1. Kalba ir literatūra;
 2. Užsienio kalbos;
 3. Socialiniai mokslai;
 4. Gamtos ir taikomieji mokslai;
 5. Matematika;
 6. Pasirenkamieji dalykai (iš 2–4 dalykų grupių). Trys studijuojami aukštesniuoju (angl. – higher level – HL), trys – standartiniu lygiu (angl. – standard level – SL).

Taip pat privalomi kursai ir veiklos:

 • Pažinimo teorija (angl. Theory of Knowledge) – 100 valandų kursas per 2 metus, mokantis suvokti ir paaiškinti pažinimo esmę, kritiškai įvertinti skirtingus pažinimo būdus ir pažinimo sritis;
 • Išplėstinis rašinys (angl. Extended Essay) – savarankiškas mokslinis darbas – apie 4000 žodžių rašto darbas – rašomas visus metus pasirinkus tiriamąjį klausimą iš kurio nors vieno studijuojamo dalyko;
 • Kūryba, aktyvumas, tarnystė (angl. Creativity, Activity, Service (sutrumpintai CAS)) skiriama po 2 – 3 val. per savaitę. Kaip atsvara griežtiems akademiniams reikalavimams ši programa leidžia mokiniams rinktis popamokinę veiklą pagal pomėgius bei gebėjimus. Mokiniai skatinami imtis iniciatyvos, dirbti grupėmis, išmėginti save naujose veiklose, vertinti savo galimybes bei pasiekimus, suvokti savo, kaip bendruomenės narių, atsakomybę.

Visos pamokos, išskyrus lietuvių kalbos, organizuojamos anglų kalba, mokomasi iš specialių šiai tarptautinei programai skirtų vadovėlių. Lietuvių kalba nėra nuvertinama – ji, kaip mokomasis dalykas, yra privaloma, taip pat minimos lietuviškos šventės, puoselėjamos nacionalinės, krikščioniškosios tradicijos.

Plačiau apie programą: https://ibo.org/programmes/diploma-programme/

DP programos koordinatorė: Giedrė KalinauskienėSvarbi informacija

Rekomendacijos ir reikalavimai švietimo įstaigoms dėl COVID-19 prevencijos

Rekomendacijos dėl pradinio, vidurinio, priešmokyklinio bei ikimokyklinio ugdymo, neformaliojo vaikų švietimo.

Informacija dėl ugdymo organizavimo nuo 2020 m. rugsėjo 1 d.

Kiekviena rugsėjo 1-oji - tai atverčiama nauja knyga, kurią rašome visi kartu. Tad pripildykime šių metų knygą gyvybe, džiaugsmu ir kūrybingomis mintimis! Saugokime save ir vieni kitus!