Tarptautinis bakalaureatas
TARPTAUTINIO BAKALAUREATO DIPLOMO PROGRAMA (DP)


Kas yra tarptautinis bakalaureatas?

Tarptautinio Bakalaureato Organizacija įkurta 1968 m. Ženevoje. Ji sukūrė keturias ugdymo programas, kurios pripažįstamos visame pasaulyje ir siekia ugdyti nuolat žinių siekiančius, išprususius, nuovokius ir dėmesingus aplinkai jaunuolius, kurie suvoktų ir gerbtų kultūrų skirtumus bei padėtų kurti geresnį ir taikesnį pasaulį

Kas yra diplomo programa?

Diplomo programa – tai dvejų metų trukmės (11–12 kl.) vidurinio ugdymo programa, kurios pagrindinis tikslas – visapusiškai parengti mokinius studijoms aukštojoje mokykloje bei tolesniam gyvenimui. 

Čia derinami aukšti akademiniai reikalavimai, visapusiškas asmenybės ugdymas per neformalias veiklas. Subalansuotas ugdymo planas skatina gilų mokomųjų dalykų suvokimą, moko pasaulio suvokimą pirmiausia sieti su savosios kultūros pažinimu, o per integruotą pažinimo teorijos kursą padeda suvokti pažinimo esmę.

Ko mokomasi Diplomo programoje?


Mokiniai privalo studijuoti šešis mokomuosius dalykus iš šių grupių:


Tarptautinio bakalaureato (TB) mokomosios grupės
Šv. Benedikto gimnazijoje Tarptautinio bakalaureato (TB) klasėse dėstomi dalykai 2023–2024 m. m.
1. Gimtoji kalba ir literatūra Lietuvių k. ir literatūra
2. Užsienio kalbos Anglų k.
3.  Socialiniai mokslai Istorija, geografija, globali politika, psichologija
4. Gamtos ir taikomieji mokslai Biologija, chemija, kompiuterių mokslas, fizika
5. Matematika Matematika (analizė ir taikymai)
6. Pasirenkamasis dalykas iš 2–4 grupės Antras dalykas iš 3 arba 4 grupės[į viršų]

Programoje privaloma mokytis po vieną dalyką iš kiekvienos grupės, iš jų: tris – aukštesniuoju lygiu, (HL), tris – standartiniu lygiu (SL). Aukštesniojo lygio kursui skiriama 240 valandų, standartinio – 150 valandų per dvejus mokslo metus.

Trys IB diplomo programos komponentai privalomi visiems: pažinimo teorija (Theory of Knowledge), išplėstinis rašinys (Extended Essay) ir kūryba, aktyvumas, tarnystė (Creativity, Activity, Service).

 • Pažinimo teorija – tai 100 valandų kursas, mokantis suvokti ir paaiškinti pažinimo esmę, kritiškai įvertinti skirtingus pažinimo būdus ir pažinimo sritis;
 • Išplėstinis rašinys – savarankiškas mokslinis darbas – apie 4000 žodžių rašto darbas – rašomas vienerius metus. Darbo tiriamasis klausimas pasirenkamas iš kurio nors vieno studijuojamo dalyko Diplomo programoje;
 • Kūryba, aktyvumas, tarnystė – viena iš šerdinių Diplomo programos dalių, užtikrinanti visapusišką mokinių augimą ir skatinanti juos tapti atsakingais bendruomenės nariais. Ši programa leidžia mokiniams rinktis popamokinę veiklą pagal pomėgius bei individualius gebėjimus. 

Visos pamokos, išskyrus lietuvių kalbos, organizuojamos anglų kalba, mokomasi iš specialių šiai tarptautinei programai skirtų vadovėlių.

Kaip vyksta baigiamieji egzaminai?

Diplomo programos mokiniai laiko visus šešių dalykų baigiamuosius egzaminus antrųjų mokymosi metų pabaigoje (gegužės mėn.), kuriems užduotis rengia TBO Egzaminų ir vertinimo centras. Pagal TBO nustatytą grafiką, egzaminai vyksta vienu metu (gegužės mėn.) visose Šiaurės pusrutulio TB mokyklose. Kiekvieno dalyko baigiamąjį egzaminą sudaro dvi arba trys dalys.

Egzaminų darbus vertina išoriniai vertintojai, dirbantys įvairių šalių TB mokyklose arba universitetuose; jų vertinimai moderuojami ir galutiniai pažymiai patvirtinami TBO egzaminų ir vertinimų centre Kardife, Velse.

Darbai vertinami vadovaujantis vieningais IB vertinimo kriterijais; naudojama 7 balų skalė.

Dalyko baigiamojo egzamino pažymį sudaro atskirų egzamino dalių pažymiai bei vidinio vertinimo darbo (per mokslo metus atlikto savarankiško darbo, kurį vertina dalyko mokytojas) pažymys. Kiekvienas komponentas turi atitinkamą procentinę vertę, todėl galutinis pažymys nėra atskirų egzamino dalių įvertinimų aritmetinis vidurkis.

Baigiamųjų egzaminų balų sumą sudaro šešių egzaminų įvertinimai ir papildomi balai už išplėstinį rašinį ir pažinimo teorijos rašinį. Diplomui gauti būtina surinkti mažiausiai 24 balus; didžiausia balų suma – 45.

Kaip įgyjamas IB diplomas?

Tarptautinio bakalaureato diplomas (IB diploma) suteikiamas mokiniams, sėkmingai išlaikiusiems visus šešis baigiamuosius egzaminus ir gavusiems teigiamus pažinimo teorijos, išplėstinio rašinio ir visuomenei naudingo darbo įvertinimus.

Alytaus šv. Benedikto gimnazijos TB klasę baigę mokiniai įgis dvikalbį TB diplomą, suteikiantį teisę studijuoti aukštojoje mokykloje lietuvių ir anglų kalbomis.

Lietuvoje Tarptautinio bakalaureato diplomas yra prilyginamas brandos atestatui, o baigiamieji TB egzaminai – brandos egzaminams. TB egzaminų pažymiai konvertuojami į šimtabalę sistemą pagal Lietuvos švietimo ministerijos patvirtintas taisykles.

Informacija apie priėmimą į Lietuvos aukštąsias mokyklas pateikiama Lamabpo puslpapyje https://bakalauras.lamabpo.lt/igijusiems-issilavinima-uzsienyje-ir-uzsienio-lietuviams/turintiems-tarptautinio-arba-europos-bakalaureato-diploma/ 

Ar mokymasis programoje kainuoja?

Mokymasis diplomo programoje Alytaus šv. Benedikto gimnazijoje yra nemokamas, kasmetinį mokyklos nario mokestį sumoka miesto savivaldybė.  Egzaminų mokestį (640 EUR) TB organizacijai moka patys mokiniai antrųjų mokymosi metų rudenį (12 klasėje).

Kodėl verta rinktis šią programą?

 • Labai stipriai padeda pasiruošti studijoms universitete;
 • Programoje dirba mokytojai, baigę tarptautinius mokymus, nuolat atnaujinantys žinias, bendradarbiaujantys su kitais DP mokytojais;
 • Diplomo programą pripažįsta geriausi Lietuvos ir užsienio universitetai;
 • Moksleivius paruošia ne tik studijoms, bet ir tolimesniam gyvenimui;
 • Mokomieji dalykai – tarpusavyje susiję;
 • Programa lavina kritinio mąstymo ir laiko planavimo įgūdžius;
 • Pasižymi aukštais akademiniais reikalavimais, kurie dera su vertybiniu moksleivių ugdymu;
 • Lavina aktyvias, rūpestingas, visą gyvenimą besimokančias asmenybes;
 • Programos turinys padeda suvokti ir gerbti kultūrų skirtumus bei kurti geresnį ir taikesnį pasaulį.

Priėmimo į Diplomo programą tvarkos aprašas.

Veiklų planas

Jeigu turite klausimų, susisiekite el. paštu butlina77@gmail.com arba kreiptis į raštinę.

DP programos koordinatorė: Lina Butrimienė

[į viršų]


Dvikalbio ugdymo – parengiamosios Tarptautinio bakalaureato Diplomo programos (Pre-IB) klasės

Kam skirtos Ic ir IIc gimnazijos klasės?

Dvikalbio ugdymo (parengiamosios Tarptautinio bakalaureato Diplomo programos klasės skirtos I ir II gimnazijos klasių mokiniams, siekiantiems ne tik aukštų akademinių rezultatų, bet ir asmenybės brandos ir svarstantiems apie galimybę mokytis Tarptautinio bakalaureato Diplomo programoje (III–IV gimnazijos klasėse).

Kitų mokyklų patirtis rodo, kad mokymasis dvejų metų Pre-IB programoje (I–II gimnazijos klasė) padeda mokiniams pasiekti aukščiausių akademinių rezultatų, suformuoja įgūdžius atlikti mokslinį tiriamąjį darbą, išmoko parengti ir įgyvendinti individualius bendradarbiavimo ir tarnavimo bendruomenei projektus.

Konkurso būdu į dvikalbę (parengiamąją TB Diplomo programos klasę) priimami geriausi I gimnazijos klasės mokiniai iš Lietuvos ir užsienio šalių. Mokymasis tokioje klasėje suteikia mokiniui galimybę ugdyti asmenines galias, o mokytojams – skirti daugiau dėmesio kiekvieno mokinio individualiems mokymosi poreikiams. Papildomos veiklos padeda mokiniui atskleisti ir geriau panaudoti jo unikalius talentus bei gabumus. 

Kaip vyksta ugdymo(si) procesas Ic ir IIc klasėse?

 • Mokomieji dalykai – pagal LR Švietimo ir mokslo ministro 2008 m. patvirtintas dalykų Bendrąsias programas;
 • pamokose taikomi dvikalbio ugdymo elementai;
 • daugiau savaitinių pamokų skiriama anglų kalbai.

Ic

 • modulis „Akademinio rašymo vingrybės, remiantis literatūriniais šaltiniais“ (lietuvių-anglų kalbomis);
 • projektas bendruomenei, suteikiantis galimybę mokiniams bendradarbiauti ir būti naudingiems bendruomenei.

IIc

 • modulis „Akademinio rašymo vingrybės, remiantis literatūriniais šaltiniais” (lietuvių-anglų kalbomis);
 • asmeninis projektas, sudarantis sąlygas mokiniams pasirinkti geriausiai jo gebėjimus, poreikius ir interesus atitinkančią asmeninio projekto idėją, savarankiškai tyrinėti, analizuoti, apibendrinti, pristatyti savo veiklos rezultatus;
 • pasirenkamasis dalykas „Pažink. Suprask. Veik!“, nukreiptas į bendrųjų kompetencijų ugdymą.


Baigus II klasę (2024 m. gegužės mėn.) laikomi lietuvių kalbos ir literatūros bei matematikos PUPP ir užsienio kalbų lygio nustatymo testai.

Priėmimo į dvikalbio ugdymo (parengiamąją TB Diplomo programos) klasę etapai:

 • prašymas dėl priėmimo mokyklos raštinėje (iki kovo 15 d.);
 • motyvacinis pokalbis (iki balandžio 1 d.);
 • konkursinis balas: KB=0.3P+0.2M+0.2L+0.2A+0.1V;
 • rezultatų paskelbimas;
 • sutarties pasirašymas.

Mokinių priėmimo į Alytaus šv. Benedikto gimnaziją ir perėjimo į kitą mokyklą tvarkos aprašas. 1 priedas

[į viršų]


MYP (Pagrindinio ugdymo programa)

Skirta 11–16 m. mokiniams, apima ugdymą 6–10 klasėse

2019 m. liepos mėn. gimnazija oficialiai patvirtinta kaip Tarptautinio bakalaureato mokykla – kandidatė pagrindinio ugdymo (MYP) programoje. Ateinančius dvejus metus mokyklai skiriamas kandidatavimo laikotarpis, kurio metu gimnazija privalės įrodyti IB savo pasiruošimą, profesinį pedagogų pasirengimą, mokymo(si) aplinkos kūrimą bei bendruomenės pasirengimą kokybiškam ir visapusiškam dvikalbiam ugdymui.

MYP yra aštuonios mokomųjų dalykų grupės:

 1. Kalba ir literatūra;
 2. Užsienio kalbos;
 3. Socialiniai mokslai (istorija, geografija ir t. t.);
 4. Gamtos ir taikomieji mokslai (biologija, chemija, fizika ir t. t.);
 5. Matematika;
 6. Menai;
 7. Technologijos;
 8. Kūno kultūra.

5 metų programa skirta ugdyti sąmoningą, mokantį mokytis, pilietišką jaunuolį. Visuose dalykuose mokiniai skatinami sujungti teorinį–mokslinį pažinimą ir realųjį pasaulį. Pagrindinio ugdymo programa (MYP):

 • Užtikrina platesnį ir gilesnį suvokimą besimokant mokomuosius dalykus iš 8 grupių, skatinamas tarpdisciplininis mokymasis;
 • Padeda mokiniams suvokti pasaulio, kuriame jie gyvena, sąryšingumą; skatina prisiimti atsakomybę už savo veiksmus;
 • Siekia visapusiško mokinio ugdymo – intelekto, socialinių, emocinių įgūdžių, fizinės gerovės;
 • Atsižvelgiant į bendruomenės poreikius skatina įgyvendinti Projektą bendruomenei;
 • Atsižvelgiant į mokinio domėjimosi sritį ir jo asmenines savybes, žinias bei gebėjimus skatina įgyvendinti Asmeninį projektą;
 • Skatina mokytis bent dvi kalbas, pažinti gimtąją ir kitas kultūras; skatinamas dvikalbis ugdymas;
 • Paruošia Diplomo programai (DP), padeda tapti visą gyvenimą besimokančiu asmeniu.

Plačiau apie programą: https://ibo.org/programmes/middle-years-programme/

MYP programos koordinatorė: Vijolė Rinkevičienė
Neformaliojo ugdymo programa jaunimui (DofE)


[į viršų]

Svarbi informacija

Mokinių ir jų tėvų dėmesiui!

Primatavimai. Modeliai ir kainos. Mokyklinių uniformų mugė.

Kviečiame mokytis

Kviečiame mokytis Alytaus šv. Benedikto gimnazijoje.

Laikinos gimnazijos vidaus tvarkos

Informuojame, kad vadovaujantis Alytaus šv. Benedikto gimnazijos tarybos 2023 m. spalio 17 d. protokoliniu nutarimu (protokolas Nr.4) dėl mokinių saugumo nuo 2023 m. spalio 19 d. įvedamos laikinos gimnazijos vidaus tvarkos